Förskoleklass

 

Arbetet i förskoleklassen genomsyras av förberedande skriv- och läsutveckling och eleverna stimuleras till att leka in den språkliga medvetenheten. Vi arbetar med grundformerna för skrivande genom bl.a skrivdans…

Vi inspirerar till lärande och väcker lust inom det matematiska området  genom att laborera, tala och skriva matematik.

 

Eleverna tränar att delta i lekar, spel och olika idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer samt rörelser till takt och rytm.

“Läroplanen betonar vikten av att eleverna får uppleva olika uttryck för kunskaper. Det framhålls att drama, rytmik, dans, musicerande och skapande I bild, text och form ska vara inslag I skolans verksamhet”

- (Lgr 11, s. 10.)

Eleverna tränar att delta i lekar, spel och olika idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer samt rörelser till takt och rytm.

I bildämnet använder vi olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika alster.

 

“Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning”

- (9 kap. 2§ skollagen)