Förväntningar

Som förälder kan du förvänta dig av oss att:

 • vi möter barnen med tydlighet, hänsyn och respekt
 • vi arbetar för att ge barnen ökad självkänsla
 • vi förmedlar kunskap, ger trygghet, uppmuntran och vägledning
 • vi motarbetar alla former av kränkande behandling
 • vi informerar dig som förälder om vad som händer i skolan
 • vi organiserar skolmiljön och undervisningen så att alla barn skall ha möjlighet att nå de mål som finns i läroplan och skolplan och att eleverna får inflytande över sitt skolarbete
 • vi arbetar för att barnen ska lära sig att ta ansvar för sig själva och sitt skolarbete
 • vi utvärderar vårt och barnens arbete kontinuerligt för att säkerställa god kvalitet

Vi förväntar oss av dig som förälder att:

 • ditt barn kommer till skolan utvilad, mätt och i tid
 • ditt barn har rätt utrustning med sig och är förberett för sin dag
 • du sjukanmäler ditt barn på morgonen
 • du tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar
 • du lär ditt barn visa ansvar, respekt och hänsyn
 • du stöder ditt barns lärande och skolans arbete
 • du håller det svenska språket levande i hemmet
 • du tar kontakt med skolan när du undrar över något
 • du informerar skolan om händelser som kan påverka ditt barns beteende och välbefinnande
 • du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
 • du gärna besöker skolan
 • du ser till att personalen får veta om något barn utsätts för obehag

Vi förväntar oss av dig som elev att :

 • du är ärlig och står för vad du gör
 • du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt
 • du hjälper till att hålla ordning i våra lokaler
 • du är rädd om det som finns på skolan
 • du passar tiderna som gäller under din skoldag
 • du sköter ditt skolarbete och dina hemuppgifter
 • du aldrig utsätter kamrater eller vuxna för obehag
 • du inte utsätter dig själv eller andra för fara
 • du följer givna regler
 • du ber vuxna om hjälp om du märker att någon är elak
 • om du måste ta med något värdefullt till skolan ansvarar du själv för det
 • du rör inte andras saker utan lov

 

Bilaga 1. Definitioner och begrepp ur skolverkets Allmänna råd 2012.

Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat hämtade från diskrimineringslagen, skollagen och propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering
(prop. 2007/08:95).
En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier.

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen. Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen.

Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga kommunala nämnden eller ledningen för fristående verksamheter. I diskrimineringslagen används begreppet utbildningsanordnare men i den här skriften används begreppet huvudman oavsett vilken lagstiftning det rör sig om.

Bilaga 2

bilaga2

Bilaga 3: ordningsregler

Ansvar, respekt och hänsyn skapar trygghet och trivsel
Trivsel och hänsyn
Ingen ska bli utsatt för kränkande behandling.
Vi säger till en vuxen om en kamrat blir illa behandlad.
Vi ska inte lämna någon utanför när vi leker.
Vi ska ha arbetsro under lektionerna.
Vi är ute på rasterna och håller oss inom skolans område.
Vi hjälper varandra.
Vi ska inte slåss, skrika eller svära åt någon.
Respekt
Vi ska visa respekt för våra kamrater, för alla som arbetar på skolan och för dem
som bor i skolans närhet.
Vi lyssnar när någon annan pratar.
Vi respekterar skolans gemensamma regler.
Ansvar
Vi tar ansvar för skolarbetet.
Vi är rädda om skolans material och inventarier.
Vi är rädda om våra egna och andras tillhörigheter.
Konsekvenser
Om vi inte följer ordningsreglerna ska vi ha ett samtal mellan lärare och elev och om det upprepas ska samtalet vara mellan elev – lärare och förälder.
Om vi med avsikt har förstört något ska vi ersätta det.