Förväntningar

Som förälder kan du förvänta dig av oss att:

 • vi möter barnen med tydlighet, hänsyn och respekt
 • vi arbetar för att ge barnen ökad självkänsla
 • vi förmedlar kunskap, ger trygghet, uppmuntran och vägledning
 • vi motarbetar alla former av kränkande behandling
 • vi informerar dig som förälder om vad som händer i skolan
 • vi organiserar skolmiljön och undervisningen så att alla barn skall ha möjlighet att nå de mål som finns i läroplan och skolplan och att eleverna får inflytande över sitt skolarbete
 • vi arbetar för att barnen ska lära sig att ta ansvar för sig själva och sitt skolarbete
 • vi utvärderar vårt och barnens arbete kontinuerligt för att säkerställa god kvalitet

Vi förväntar oss av dig som förälder att:

 • ditt barn kommer till skolan utvilad, mätt och i tid
 • ditt barn har rätt utrustning med sig och är förberett för sin dag
 • du sjukanmäler ditt barn på morgonen
 • du tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar
 • du lär ditt barn visa ansvar, respekt och hänsyn
 • du stöder ditt barns lärande och skolans arbete
 • du håller det svenska språket levande i hemmet
 • du tar kontakt med skolan när du undrar över något
 • du informerar skolan om händelser som kan påverka ditt barns beteende och välbefinnande
 • du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
 • du gärna besöker skolan
 • du ser till att personalen får veta om något barn utsätts för obehag

Vi förväntar oss av dig som elev att :

 • du är ärlig och står för vad du gör
 • du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt
 • du hjälper till att hålla ordning i våra lokaler
 • du är rädd om det som finns på skolan
 • du passar tiderna som gäller under din skoldag
 • du sköter ditt skolarbete och dina hemuppgifter
 • du aldrig utsätter kamrater eller vuxna för obehag
 • du inte utsätter dig själv eller andra för fara
 • du följer givna regler
 • du ber vuxna om hjälp om du märker att någon är elak
 • om du måste ta med något värdefullt till skolan ansvarar du själv för det
 • du rör inte andras saker utan lov

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 1. Bakgrund och definition

Denna likabehandlingsplan utgår från dels Skollagen (2010:800) och från diskrimineringslagen (2008:567) samt gällande läroplan, lgr 11.
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är enligt svensk lag förbjudet. Annan kränkande behandling, som t.ex. mobbing, misshandel, ofredande, hot och trakasserier är enligt svensk lag också förbjudet. Därför har Svenska Skolan Marbella en nolltolerans mot detta.

Diskriminering eller annan kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En diskriminering eller annan kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfälle eller vara systematisk och återkommande. Diskriminering eller annan kränkande behandling kan vara fysiskt, verbal, psykosocial, text- eller bildburen

Skolan har ett ansvar för allt det som händer på skolan. Med internet och mobiltelefoner suddas gränserna mellan skolan och fritiden ut. Ofta går verbala och fysiska kränkningar i verksamheten hand i hand med kränkningar på nätet. Om påstådda kränkningarna har en koppling till verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade.
Verksamheten har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör ingen skillnad på om kränkningarna sker på skolgården eller på nätet.

 

Vad är kränkande behandling?

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.” (Skolverket, 2012).

2. Vad säger våra styrdokument?

Skollagen 1 kap § 5
”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Läroplan, Lgr 11
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

 

3. Ambition och målsättning

 • På Svenska skolan i Marbella har vi följande ambition och målsättning:
 • Alla ska känna sig trygga.
 • Alla ska bli och känna att de är sedda.
 • Ingen ska bli utsatt för kränkande behandling.
 • Vi ska visa och behandla alla med respekt för varandra.
 • Läroplanens värdegrund ska genomsyra allt arbete på skolan.
 • Eleverna ska ha möjlighet att utveckla ett gott självförtroende, ett vårdat språk och goda kamratrelationer i en skola där de blir sedda och bemötta med respekt.

4. Främjande arbete

I arbetet mot kränkande behandling ingår alla som är involverade i skolans verksamhet. Detta innefattar lärare, rektor, praktikanter, uppdragstagare såsom föräldrar samt övrig personal. I det dagliga arbetet mot kränkande behandling på skolan arbetar vi främjande genom att:

 • Vi vuxna arbetar för att vara goda förebilder för eleverna genom att använda ett vårdat språk, visa respekt för andra vuxna och barn samt att agera på ett moget sätt.
 • Vi markerar tidigt och bryter oaccepterade beteenden.
 • Vi har regelbundna EQ-lektioner även om arbetet i EQ genomsyrar hela skolans verksamhet.
 • Vi pratar med eleverna om hur man är mot varandra.
 • Vi har ett system där de äldre eleverna tar hand om de yngre.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa en god gemenskap genom till exempel åldersintegrerade aktiviteter, samarbeten och utflykter.
 • Vi lyfter fram positiva egenskaper och uppmuntrar positivt beteende.
 • Vi stärker eleverna i att kunna säga såväl ja som nej – till varandra och till vuxna.
 • Vi tänker på hur vi uttrycker oss gentemot eleverna.
 • Vi samtalar med eleverna om känslor och reflekterar tillsammans över dessa.
 • Vi vuxna arbetar för att alltid finnas i elevernas närhet för att hjälpa till vid konflikter.
 • Vi har en ständig dialog med föräldrarna om barnens utveckling och lärande.
 • Vi har alltid vuxna rastvakter med på alla raster.
 • Vi arbetar för att bemöta eleverna som individer efter deras personligheter och inte efter deras kön.

Se vidare våra ordningsregler (bilaga 3) som ger aktivt stöd till vuxna och elever om hur vi skapar trygghet på skolan och visar respekt för varandra samt vår läroplan med värdegrund som genomsyrar hela verksamheten. Kontakta skolans personal för vidare information.

 

5. Förebyggande arbete

Varje år genomför svenska skolan Marbella enkäter som går ut till både föräldrar och elever. Dessa sammanställs för att kartlägga hur föräldrar och elever upplever sin situation på skolan. Utifrån vad som kommer fram från kartläggningen genomförs senare ett åtgärdande arbete där det upplevs finnas brister. Rektor ansvarar för och ser till att enkäterna blir genomförda.

 

Varje vecka hålls en personalkonferens där alla lärare går igenom olika händelser och situationer som dykt upp. Där kan situationerna problematiseras och diskuteras för att finna adekvata åtgärder. Personal ansvarar för att ta upp relevanta händelser till konferensen och rektor ansvarar för att konferenserna genomförs varje vecka.
Annat förebyggande arbete bedrivs genom till exempel;

 

 • Regelbundna klassråd där eleverna själva får ta upp saker som hänt i klassen etc. – Mentoransvar.
 • Elevråd – Rektorsansvar.
 • Ordningsregler tas fram i samråd med eleverna på skolan – Mentorsansvar.
 • Uppföljning och dokumentation av vidtagna åtgärder utvärderas – Mentor och rektor delar ansvar.
 • Utvärdering från enkäter från tidigare termin – Rektoransvar.

Det dagliga arbetet
I det dagliga arbetet på skolan är vi lyhörda och noga med hur vi förhåller oss till varandra, både vuxen – vuxen, vuxen – elev, elev – vuxen och elev- elev. För att ha en gemensam plattform för detta arbetar vi med EQ kontinuerligt. Vi uppmanar eleverna att känna efter hur deras bemötande av kamrater och vuxna kan kännas för dessa personer. Vi strävar efter att skolan skall genomsyras av en vänlig och omtänksam atmosfär. De vuxna på skolan är hela tiden observanta på vad som händer. Eleverna är uppmanade att säga till en vuxen om de blir vittne till en konflikt eller ser att någon blir utsatt eller kränkt.

 

6. Åtgärder vid kränkande behandling

Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att man kan bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få trakasserier eller kränkande behandling att upphöra. Det är viktigt att de enskildas upplevelser av det inträffade är utgångspunkten för utredningen kring vad som hänt. Utredningens omfattning och metod måste anpassas till varje enskilt fall. Ibland kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen klarlagd. En sådan enkel utredning kan dock bara anses tillräcklig om händelsen varit bagatellartad och situationen därefter är uppklarad. I andra fall kan utredningsskyldigheten bli mer långtgående och omfatta fler barn eller elever samt personal.
En sådan utredning kan t.ex. omfatta observationer, dokumentstudier, samt i vissa fall att personal med specifik kompetens, t.ex. skolkurator eller skolpsykolog, arbetar med ärendet eller konsulteras. En utredning kan även involvera barnens eller elevernas vårdnadshavare.

Efter genomförda enkäter till föräldrar och elever samt genom olika gruppsamtal och observationer från lärarna har det kommit fram att lärarlaget och övriga inblandade måste bli bättre till nästa år på att;

Plan för åtgärder HT14
– Alla vuxna jobbar för att vara tydliga med gränssättning mot oaccepterat språkbruk och beteenden.
– Jobba på att arbeta fram åldersintegrerade aktiviteter, samarbeten och utflykter.
– Jobba för att vara mer alerta under rastvaktandet och ingripa vid oschysta lekar samt hålla en dialog med lärarlaget om vad som skett under rasterna.
– Enskilda negativa enkätsvar uppmärksammades individuellt med berörd elev genom samtal.

 

7. Ansvarsfördelning

Alla lärare, rektor, praktikanter, uppdragstagare såsom föräldrar samt övrig personal på skolan som misstänker eller upptäcker någon form av kränkande behandling eller mobbning har omedelbar
rapportskyldighet till mentor eller rektor. Föräldrar och elever som misstänker eller upptäcker någon form av kränkande behandling bör snarast informera mentor eller rektor om vad de uppmärksammat. Mentor har i första hand ansvar att informera berörda föräldrar om det som inträffat och därefter hålla dem underrättade. Om mentor inte har möjlighet att informera de berörda föräldrarna faller informationsansvaret på rektorn. Informationen kan ske via muntlig redogörelse, e-post eller telefonsamtal.

 

Utredning
Utredningsansvarig på Svenska Skolan Marbella är i första hand mentor som i sin tur håller rektor underrättad. Rektorn kan i senare skede ta en deltagande roll i utredningsarbetet.
Dokumentationsansvar faller på dels den person som utreder en situation samt den som uppmärksammade situationen. Dokumentationen skall alltid lämnas till rektor. Dokumentationen fortlöper tills ärendet har avslutats.

Om mentor är jävig i situationen träder rektorn in i dennes roll. Om rektorn är jävig i situationen faller utredningsansvaret på skolans Styrelse. Anmälningsplikt till skolans Styrelse faller på rektorn när situationer uppstår som är av allvarligare karaktär. Detta är något som rektorn själv ansvarar för att avgöra som en del i dennes arbetsuppgifter. Rektorn har anmälningsplikt till annan myndighet.

 

Bilaga 1. Definitioner och begrepp ur skolverkets Allmänna råd 2012.

Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat hämtade från diskrimineringslagen, skollagen och propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering
(prop. 2007/08:95).
En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier.

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen. Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen.

Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga kommunala nämnden eller styrelsen för fristående verksamheter. I diskrimineringslagen används begreppet utbildningsanordnare men i den här skriften används begreppet huvudman oavsett vilken lagstiftning det rör sig om.

Bilaga 2

bilaga2

Bilaga 3: ordningsregler

Ansvar, respekt och hänsyn skapar trygghet och trivsel
Trivsel och hänsyn
Ingen ska bli utsatt för kränkande behandling.
Vi säger till en vuxen om en kamrat blir illa behandlad.
Vi ska inte lämna någon utanför när vi leker.
Vi ska ha arbetsro under lektionerna.
Vi är ute på rasterna och håller oss inom skolans område.
Vi hjälper varandra.
Vi ska inte slåss, skrika eller svära åt någon.
Respekt
Vi ska visa respekt för våra kamrater, för alla som arbetar på skolan och för dem
som bor i skolans närhet.
Vi lyssnar när någon annan pratar.
Vi respekterar skolans gemensamma regler.
Ansvar
Vi tar ansvar för skolarbetet.
Vi är rädda om skolans material och inventarier.
Vi är rädda om våra egna och andras tillhörigheter.
Konsekvenser
Om vi inte följer ordningsreglerna ska vi ha ett samtal mellan lärare och elev och om det upprepas ska samtalet vara mellan elev – lärare och förälder.
Om vi med avsikt har förstört något ska vi ersätta det.

Se mer..

Upptäck vår underbara skola. Klicka dig vidare.