Barn i behov av särskilt stöd

Svenska Skolan Marbella är en spansk privatskola. Skolan drivs med skolavgifter samt med bidrag från Skolverket.

Skolan arbetar efter den svenska läroplanen och följer där det är tillämpbart skollagen och skolförordningen. Ej tillämpbart kan vara avsaknad av möjlighet till specialanpassning av lokaler för barn med särskilda behov eller avvikelser som måste göras för anpassning till spanska lagar och förordningar. Då vi är en liten skola har vi begränsade resurser att ge extra stöd för barn med särskilda behov.

Vid antagning till skolan gäller: Utredningar beträffande behov av särskilt stöd gjorda före ansökan måste bifogas ansökan. Har elev erhållit särskilt stöd eller stödundervisning på tidigare skola skall detta anges i ansökan och ett utlåtande bifogas från undervisande lärare. Antagningen av elev med redovisat behov av särskilt stöd skall prövas av skolans rektor. Denna prövning syftar till att utreda om skolan har de resurser som krävs för att ge eleven en fullvärdig utbildning. Skolan kan inte ta emot elever vilka är beroende av särskola eller specialskola. För antagna elever som uppvisar särskilda behov skall en pedagogisk utredning göras med hjälp av skolans resurser. Behövs en uppföljande psykologutredning arrangeras och betalas denna av målsman.

Med den pedagogiska utredningen som grund upprättar skolan i samarbete med målsman ett åtgärdsprogram. Resursinsatserna i åtgärdsprogrammet kan inkludera speciella hjälpmedel, specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog och personlig assistent. Insatser av speciella hjälpmedel och personal som ej redan finns på skolan finansieras av målsman.

Skolan vill att alla barn skall ha rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan vill hjälpa alla elever med särskilda behov men det finns gränser där skolan måste säga nej med tanke på omfattningen av elevens behov i relation till skolans resurser. Relevanta lagparagrafer (uppdaterat 29/8 2012) Skollagen 1 kap. 5§, 9§ Skollagen 3 kap. 3§, 6-12§

Mer om skolan

Upptäck vår underbara skola. Klicka dig vidare för mer.