Ansökningsförfarandet

För att få gå på skolan måste vårdnadshavare ansöka om plats. Det gör man via en intresseanmälan här på vår hemsida. Då vi har gott rykte, många sökande och ett tak på 150 elever kan vi tyvärr inte ta emot alla. För att få bästa möjliga stabilitet i grupperna samt god kvalitet i inlärningsprocesserna prioriterar vi barn och elever som ansöker om minst en termin eller mer. Vår storlek gör också att vi har begränsade resurser att ta emot barn i behov av särskilt stöd. 

 

Då vi är en svensk utlandsskola faller vi inte under svensk jurisdiktion, dock finns föreskrifter i skolförordningen som tillämpas på utbildning vid

utlandsskolorna enligt 17§ "förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar". Förordningen saknar emellertid uttrycklig reglering vad gäller utlandssvenska barns antagning till utbildningar vid svenska utlandsskolor, vilket innebär att skolan själv avgör vilka elever som skolan ska ta emot.

 

Nedan följer den tågordning vi tillämpar för antagning:

  1. Vårdnadshavarna fyller i en Intresseanmälan på hemsidan.I anmälan uppges alla kontaktuppgifter samt annan viktig information om eleven.
  2. Skolan kontaktar avlämnande pedagog till eleven  (gäller ej 3-5 åringar som ej gått på förskola).Detta för vi skall få en bild av barnets sociala och kunskapsmässiga utveckling.
  3. Skolan gör en bedömning av möjlighet till plats.                                                                                                                          Antagningen av elev prövas alltid av skolans rektor.
  4. Vårdnadshavarna får ett antagningsbesked eller ett avslag  via e-post.                                                                                Besked lämnas i mars månad på våren och i oktober på hösten. För att säkra sitt barns skolplacering fyller vårdnadshavarna i och skriver under en Definitiv anmälan samt betalar in anmälningsavgiften på 500€.