Ansökningsförfarandet

För att få gå på skolan måste vårdnadshavare ansöka om plats. Det gör man via en intresseanmälan här på vår hemsida. Då vi har gott rykte, många sökande och ett tak på 200 elever kan vi tyvärr inte ta emot alla. För att få bästa möjliga stabilitet i grupperna samt god kvalitet i inlärningsprocesserna prioriterar vi barn och elever som ansöker om ett år eller mer. Vår storlek gör också att vi har begränsade resurser att ta emot barn i behov av särskilt stöd.

 

Då vi är en svensk utlandsskola faller vi inte under svensk jurisdiktion, dock finns föreskrifter i skolförordningen som tillämpas på utbildning vid

utlandsskolorna enligt17§ "förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar".Förordningen saknar emellertid uttrycklig reglering vad gäller utlandssvenska barns antagning till utbildningar vid svenska utlandsskolor, vilket innebär att skolan själv avgör vilka elever som skolan ska ta emot.

 

Nedan följer den tågordning vi tillämpar för antagning:

 1. Vårdnadshavarna fyller i en Intresseanmälan på hemsidan.I anmälan uppges alla kontaktuppgifter samt annan viktig information om eleven. Där behöver alla fält vara ifyllda
 2. Skolan gör en bedömning av möjlighet till plats.   
 3. Antagningen av elev prövas alltid av skolans rektor.
 4. Vårdnadshavarna får ett antagningsbesked eller ett avslag via e-post. Besked lämnas i mars månad på våren och i november på hösten.
   För att säkra sitt barns skolplacering behöver skolan följande dokument:
  • Ifylld definitiv anmälan
  • Kopia på betald inskrivningsavgift på 100€/elev
  • Kopia pass och vårdnadshavare
  • Personbevis elev
  • Evt utredningar som är gjorda på eleven samt om eleven fått extra stöd tidigare och i vilken omfattning.